onsdag 5 oktober 2022
Text Size

Alla har vi hört talas om att hästarna inte skall beta upp på Löten pga den mystiska ”giftiga svampen” i gräset.
Men vad är det egentligen för sjukdom som kan drabba våra hästar om de betar där?
Den sjukdom det gäller kallas grässjuka eller gräsbetessjuka. Det är en allvarlig, oftast obotlig sjukdom som drabbar framför allt betande hästar.

Sjukdomen kan uppträda hela året, men de allra flesta fall ses under april, maj och juni. Sjukdomen uppträder i en akut, subakut eller kronisk form.
Hästarna visar symptom i form av kolik, ökad hjärtfrekvens, muskeldarrningar, fläckvis svettning, sväljningssvårigheter, minskade tarmrörelser, utspänd buk, viktförlust samt, i vissa fall, plötsliga dödsfall.

Hästar som drabbats av den milda kroniska formen kan överleva med understödjande vård, men både den akuta och subakuta formen är obotlig.
Flera olika teorier om orsaken till sjukdomen har föreslagits. Den mest spridda har varit ett gift som producerats av en svampsort (mjöldryga), men även vitamin- eller mineralbrist, insekter, olika virus, vitklöver, giftiga växter samt bakteriegifter har föreslagits.

Enligt de senaste rönen är orsaken sannolikt ett gift som produceras av bakterien Clostridium botulinum. Bakterien finns i jorden. Den producerar ett nervgift, typ B, som ger upphov till botulism, vilket kan drabba hästar som äter hösilage. När det gäller gräsbetessjuka producerar bakterien en annan typ av nervgift, typ C. Giftet påverkar och bryter ned nervcellkärnorna i det icke viljemässigt styrda nervsystemet, främst då i mag-tarmkanalen. Giftet finns sannolikt inte i marken, utan bildas lokalt i tarmen hos infekterade hästar under vissa omständigheter. Man har påvisat både detta gift och bakterien hos drabbade hästar.

Drabbade hästar har även visat sig ha lägre antikroppsnivåer mot giftet än friska kontroller i studierna.
Det finns inget vaccin mot sjukdomen (typ C), men däremot mot botulism (typ B).
Unga hästar (under fem års ålder) löper större risk att drabbas än äldre hästar.
Den högsta sjukdomsfrekvensen ses hos hästar mellan fyra och fem år gamla. Valacker och hingstar verkar drabbas oftare än ston. Risken ökar också ju fler hästar som vistas på betet.
Mekanisk mockning av hagarna förefaller också ge en ökad risk, sannolikt pga markytan rivs upp och sprids runt. Grävningsarbeten eller liknande på betet ger en ökad risk av samma orsak. Handmockning verkar däremot minska risken. Sambete med idisslare förefaller minska risken, medan däremot fåglar på betet, tex en hönsgård i närheten, ger en ökad risk. Återsådd av betet inom den senaste fem åren ökar troligen risken, medan återsådd längre tillbaka än så förefaller ge ett ökat skydd.

Klippning av gräset förefaller ge en minskad risk för hästarna. Olika sorters jord verkar också spela in.
Risken för hästarna att drabbas tros vara lägre om de betar på kalkrik jord eller lerjord.
Detta beror på att dessa jordtyper är mer kompakta och har högre vatteninnehåll, och därmed har daggmaskar och mullvadar svårare att bearbeta marken.
Hästar som utfodras med konserverat foder, tex hösilage, kan ha ett bättre skydd mot grässjuka, då de i analyser visat sig ha en högre halt antikroppar mot giftet i blodet.
Foderbyte, oavsett om det gäller en ökning av fodergivan eller byte av fodermedel, inom 14 dagar före betssläpp på ett drabbat område ökar risken för sjukdom, troligen pga miljön i hästens tarm påverkas, vilket i sin tur kan göra att bakterierna lättare kan växa till eller börja producera gift.
Man har inte kunnat påvisa något samband med olika väderlek eller temperaturer, vare sig i luften eller marken/gräset.

Så vad gäller då för att beta uppe på Löten?
Det är svårt att ge några generella råd. Unghästar bör inte beta där smitta konstaterats.
Risken är troligen lägre på sensommaren och hösten än på våren. 
Det kan dock aldrig ges några garantier, inte minst eftersom så lite är känt om smittämne och spridning.
Var och en måste själv avgöra vilken risk man är beredd att ta.

Susanne Åkerblom

Leg vet

På gång

No events